Twój pierwszy krok w nawodnieniach - ankieta

Ankieta – twój pierwszy krok         A200

Jeżeli wszystko wiesz,  masz doświadczenie w nawadnianiu, już masz lub sam zaprojektujesz sobie system i techno­logię nawadniania i nie potrzebujesz naszego doradztwa i konsultacji -  zamów konkretny sprzęt wybierając z kata­logu lub zleć jego wykonanie według posiadanej dokumentacji.  Nie trać czasu na poniższe pytania.
Jeżeli oczekujesz od ŁUKOMET-u przedstawienia koncepcji nawodnienia Twoich pól i upraw, lub chcesz rzeczowo rozmawiać na ten temat;  proszę  o  ustosunkowanie się do poniżej wymienionych tematów. Napisz i wyślij odpowie­dzi na nasz adres zanim do nas przyjedziesz.
1...Pełna nazwa firmy lub nazwisko inwestora, dokładny adres, telefony, e-mail
2...Imię, nazwisko, telefon domowy, telefon komórkowy osoby prowadzącej temat w imieniu inwestora.
3...Zakres pełnomocnictw osoby prowadzącej temat w podejmowaniu decyzji za inwestora.
4...Czego oczekujesz od ŁUKOMET-u  np: doradztwa, sporządzenia koncepcji, skompletowania systemu,
     generalnego wykonawstwa, modernizacji istniejącego systemu, sprzedaży sprzętu, naprawy, wizyty w terenie, inne
5...Jaka jest powierzchnia: całkowita gospodarstwa, gruntów możliwych do nawadniania, plantacji pod nawadnienia w   każdym roku, do nawodnienia w pierwszym etapie.
6...Jaka jest forma własności gruntów przeznaczonych do nawadniania. Jeśli różna to zaznacz na mapie te własne, dzierżawa do wykupienia, dzierżawa krótkoterminowa, inne
7...Jakie powierzchnie i jakim systemem były lub już są nawadniane.
8...Temat nowy traktować należy całkowicie niezależnie od już posiadanego czy z wykorzystaniem już posiadanego.
9...Jaki sprzęt i wyposażenie nawodnieniowe gospodarstwo już posiada.
10...Sprzęt już posiadany: pozostanie, jest do modernizacji, jest do uzupełnienia będzie do sprzedania, inne
11...Jaki typ nawadniania preferujesz:  zalewowy, podsiąkowy, kropelkowy, zamgławianie, mikrozraszacze, zraszacze na stałe,  zraszacze na rurach przenośnych, dalekosiężne działka stałe  lub  przestawiane, deszczownie szpulowe z działkiem, deszczownie szpulowe z konsolą, deszczownie przetaczane, deszczownie mostowe frontalne,  desz­czownie mostowe centryczne, inne
12...Czy przewidujesz inne wykorzystanie systemu np. ochrona przed przymrozkami, nawożenie, zagospodarowanie gnojowicy lub ścieków, ochrona przed pyleniem, ochrona fitosanitarna, utrzymanie wilgotności powietrza, inne
13...Wiedząc, że norma na wykorzystanie systemu nawadniającego w czasie suszy wynosi 22 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, zadeklaruj czas pracy systemu w Twoich warunkach.
14...Czy teren na którym będziesz nawadniał jest bezpieczny, czy instalacje mogą być na polu cały sezon lub rok, czy obawiasz się kradzieży, czy po pracy musisz wszystko sprzątnąć, czy musisz pilnować nawet podczas pracy .
15... Jaki sprzęt nawodnieniowy zamierzasz kupić w Łukomet  czy będzie to kompletny system,  czy tylko pompow­nia, linie przesyłowe, deszczownia, zraszacz, dysza, inne
16...Jakie przewidujesz źródło i terminy finansowania czy będą to posiadane środki, kredyt bankowy, czy będziesz starał się o kredyt preferencyjny, inne. Czy dokonasz 100% przedpłaty, czy będziesz płacił w dniu odbioru, czy wy­magasz opóźnionego termin płatności (jak tak to jakiej części i w jakich terminach) a może nie zamierzam płacić ?
17...Mapa pól. Najwygodniej podać numery działek w konkretnych miejscowościach posługując się "KATASTER" na stronie internetowej www.geoportal.gov.pl  Proszę również przejrzeć "RASTER" i "TOPO" - poprawić istotne, niżej wymienione dane do aktualnego stanu np. ta kępa drzew nie istnieje, nowa droga, zmieniony kierunek upraw itd.
Mapa może być również sporządzona odręcznie  ale koniecznie rysowana w konkretnej skali. Na mapce koniecznie zaznacz: skalę, kierunek północny, nazwę miejscowości, pola do nawodnień i pozostałe oraz siedlisko (jeśli są w bezpośrednim sąsiedztwie z tymi do nawodnień). Na poszczególnych polach do nawodnień wpisz ich powierzchnię. Zaznacz drogi z podziałem na te własne i publiczne, rodzaj ich nawierzchni i szerokość. Rowy ich stan, szerokość, głębokość - możliwości zmian. Rzeki, stawy, słupy i linie napowietrzne, podziemne kable i rurociągi, lasy, samotne drzewa i kępy krzaków oraz inne przeszkody  na interesujących nas polach  lub w ich istotnej bliskości. Proszę zaznaczyć miejsce pozyskania wody (miejsce przy rzece gdzie możliwy jest dojazd, gdzie jest dogodny brzeg, gdzie zamierza Pan wykopać staw, gdzie jest lub ma być studnia itp.). Proszę wpisać odległości w metrach określa­jące wymiary pól, odległości od ujęcia wody, od transformatora, od gniazda przyłączeniowego, od istotnych prze­szkód lub obiektów.  Proszę zaznaczyć miejsca i wpisać wartości różnicy poziomów gruntu i lustra wody oraz. Proszę zaznaczyć strzałkami kierunki skłonów pól i określić ich wielkość w metrach na 100m.  Na polach przeznaczonych do nawodnień proszę zaznaczyć kierunki rzędów uprawianych roślin(trzema krótkimi równoległymi do siebie kreskami). Jeżeli kierunki na poszczególnych rozłogach są różne proszę zaznaczyć również kontury tych rozłogów.
Proszę zaznaczyć podziemne i naziemne instalacje melioracji odwodnieniowych, ich stan techniczny.
 
Proszę  na podstawie własnych obserwacji  zaznaczyć areały: suche z bezwzględną koniecznością nawadniania, nor­malne, podmokłe gdzie nawadnianie może być stosowane jedynie w latach tragicznie suchych lub nigdy.
18...Co będzie uprawiane, jakie gatunki, w jakich terminach, z jakim przeznaczeniem.
 Proszę narysować przekrój poprzeczny (w skali) przez zagony, redliny, z wrysowaniem w  skali części nadziemnej i podziemnej rośliny w okresie wegetacji, w którym stosowane jest nawodnienie. Czy uprawiana roślina posiada szcze­gólne wymagania wodne, w jakim okresie, jakie ilości wody.
19...Jakie są przeciętne i ekstremalne warunki klimatyczne w rejonie pól przeznaczonych do nawadniania:
opady, temperatury, wilgotność, wiatry, inne. 
20...Czy możesz określić wartość ewapotranspiracji  lub niedoborów wody w interesujących nas dekadach 
21...Czy możesz zaryzykować stwierdzenia;  tu nigdy nie pada,   tu opadów jest aż nadmiar,   tu zawsze wieje wiatr,  tu jest miejsce zaciszne,    tu jest zawsze parno.    Czy masz inne określenia dla miejscowego klimatu
22... Czy na polu są kamienie, czy są usuwane pod uprawy nawadniane
23.... Proszę określić glebę jako piaszczysta, piaszczysto-gliniasta, gliniasto-piaszczysta,  gliniasta, 
torfowa,  ilasta,   mady,   inna . Pojemność wodną określasz na:  małą, średnią, dużą   
24...  Czy skłony pola są na tyle duże a gleba zlewna, że obawiasz się erozyjnego spływu powierzchnioweg.
25... Jaki jest przekrój profilu glebowego proszę wrysować poszczególne warstwy gleby i ich miąższość.
26... Jaki jest poziom wód gruntowych podskórnych, jakie są ich wahania.
27... Czy okresowo stoi na polu woda, czy tylko na wiosnę, czy po każdej burzy, po większym deszczu.
zastoiska się utrzymują się kilka dni,   gleba traci wodę już w czasie opadu.
28... Czy pola posiadają meliorację odwodnieniową, czy przystosowane są również do nawadniania podsiąkowego.
29....Co będzie źródłem wody np. rzeka,  rów melioracyjny,  jezioro, staw, studnia głębinowa, wodociąg, istniejący  zbiornik retencyjny,  inne
30...Czy jest pozwolenie wodno-prawne, jeśli tak to na jakie ilości wody i okresy.
31...Jakie są realne możliwości poboru wody w latach katastrofalnej suszy.
32...Czy są zanieczyszczenia w wodzie np.  mechaniczne (muł, piasek, rzęsa, wodorosty,  rybki, inne
33...Czy są zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne: ścieki komunalne, gnojowica, żelazo, wapń, mangan, sól, inne
34....Jakie preferujesz ujęcie wody np. prowizoryczne, stałe z przygotowaniem brzegu, z budynkiem pompowni.
35...Czy wymagana jest budowla typu: studni, jazu piętrzącego,  zbiornika retencyjnego, stacji uzdatniania
36...Na jakiej głębokości jest woda podskórna.  Jakie są jej zasoby:
37. Czy są wody głębinowe w ilościach wystarczających do nawodnień, na jakiej  głębokości
38...Preferuję pompownię z napędem np. spalinowym,  od WOM ciągnika,  elektrycznym. Pompownia ma być: stacjo­narna, demontowana po sezonie, przestawiana, przewoźna (mobilna na kołach ), przetaczana ręcznie.
39...Jaki posiadasz lub możesz mieć; przydział mocy,  Jaki posiadasz agregat prądotwórczy.
40... Jaką moc można zaangażować do zasilania pompy w sezonie nawadniania.
41...Czy do napędu pompy ciągnikowej możesz przeznaczyć ciągnik, o jakiej mocy i obrotach WOM
42...Jaką preferujesz linię przesyłową np. stała podziemna,  rozkładana okresowo na czas uprawy, 
 półstała rozkładana na sezon nawodnieniowy, rozkładana  i  demontowana po każdym nawodnieniu, 
demontowana po nawodnieniu każdej kwatery, inne sugestie
43....Jakie preferujesz rurociągi np. rury PVC, węży i rury polietylenowe,  rury szybkozłączne deszczowniane cienkościenne stalowe lub aluminiowe,  węży płaskie typu strażackiego, rury stalowe kołnierzowe lub spawane,  inne.
44... Inne istotne informacje
 
Na podstawie tych informacji, bezpłatnie zaproponuję  właściwy system  nawodnieniowy do kupienia  w  ŁUKOMET i przybliżony jego koszt. Jeżeli przedstawiona oferta mieści się w strefie Twoich oczekiwań to możemy wspólnie dyskutować nad szczegółami. Jeśli masz inne koncepcje lub konkurencyjne oferty to je przedstaw - rzetelnie wskażemy ich zalety i wady, mocne i słabe strony. Nie ma idealnych systemów nawadniania – zawsze trzeba rozważyć alternatywne rozwiązania.  Negocjuj z nami do ostatniej chwili !
 
                                        My spróbujemy dostosować się do Twoich możliwości ale
                       zaspakajając równocześnie i przede wszystkim  potrzeby wodne twoich upraw.
 
Zanim zadasz nam wiele pracy, zażyczysz sobie wizyt i wielogodzinnych dyskusji, starannie opracuj powyższą an­kietę. Zapoznaj się również z   „Koncepcja A310”     „Szkolenia A320

 

Opracował: mgr inż. Krzysztof Łuszczyk.
Wykorzystywanie do innych celów jak korespondencja z ŁUKOMET-em,  bez zgody autora zabronione!!!

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.